Tramitacions telemàtiques

L'ajuntament de Bellprat, en cumpliment dels ordinaments juridic vigent, posa en disposición de tothom un apartat per tal que pugueu dur a terme, telemàticament, les vostres tramitacions.

- Instància genèrica

- Sol·licitud d'accés a la informació pública

- Cita amb un càrrec electe o tècnic municipal

- Queixes / suggeriments / incidències

- Volant d'empadronament actual

- Volant d'empadronament històric

- Volant de convivència actual

- Volant de convivència històrica

- Còpies compulsades de documents municipals

- Comunicació d'obres menos

- Petició d'ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure